Laatste update: 4 april 2021

Artikel 1 Definities

 1. Frisse Site: de dienstverlener, gevestigd in Nederland en bekend bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 77853857.
 2. Opdrachtgever: de particulier of natuurlijke rechtspersoon met wie Frisse Site een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten, of waaraan Frisse Site een voorstel doet.
 3. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Frisse Site, evenals voorstellen van Frisse Site voor Diensten die door Frisse Site aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Frisse Site.
 4. Website: een in opdracht van Opdrachtgever gemaakte Website. Deze is in onderhoud bij Frisse Site.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. Bij het akkoord van een Overeenkomst tussen Frisse Site en de Opdrachtgever, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Frisse Site.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Frisse Site zijn geheel vrijblijvend.
 2. Frisse Site is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever via e-mail binnen 14 dagen na ontvangst wordt bevestigd.

Artikel 4 Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de offerte geaccordeerd is door de Opdrachtgever en per e-mail is ontvangen door Frisse Site. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer Opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Frisse Site zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Frisse Site het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Frisse Site aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 3. Frisse Site is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Frisse Site is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Frisse Site kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 Levering en levertijd

 1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de Website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 2. Tussentijdse resultaten worden door Frisse Site op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Frisse Site, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Oplevering van een Website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de Website.

Artikel 7 Copyright

 1. Al het door Frisse Site vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frisse Site niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Het eigendom van door Frisse Site verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Frisse Site, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Frisse Site hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Frisse Site gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Frisse Site behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Frisse Site geleverde zaken, blijven eigendom van Frisse Site totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Frisse Site gesloten Overeenkomst is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken op enige wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Frisse Site bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Frisse Site op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Frisse Site of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Frisse Site.
 2. Frisse Site is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Frisse Site slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Frisse Site voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 10 Reclame

 1. De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Frisse Site. Indien de reclame gegrond is zal Frisse Site deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Frisse Site binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 11 Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Frisse Site naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Artikel 12 Betaling

 1. Na akkoord van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Frisse Site en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Frisse Site volgens afspraak te honoreren.
 2. Website is inclusief 1 jaar hosting- en servicepakket indien anders overeengekomen.
  1. Na 1 jaar wordt de Overeenkomst automatisch met een jaar verlengd, tenzij de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt ten minste 1 maand voor het aflopen van de Overeenkomst.
  2. De betaling kan alleen worden teruggevorderd door de Opdrachtgever indien Frisse Site de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de Opdrachtgever, en Frisse Site kan de website vervolgens niet leveren omdat de Opdrachtgever ervan afziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Frisse Site niet kan worden opgeleverd, kan de Opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
 3. Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Frisse Site een factuur sturen voor het met de Overeenkomst gemoeide bedrag. De Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de Opdrachtgever is voldaan worden de inloggegevens verstrekt aan de Opdrachtgever.
 4. Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Frisse Site een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Artikel 13 Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging die via een e-mail plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van 14 dagen, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Standaard staat verlenging aan waarbij het product wordt verlengd op de verloopdatum.
 3. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Frisse Site gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Frisse Site is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via e­‐mail opzeggen.
 5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Frisse Site het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Frisse Site op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14 Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Frisse Site bezit het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de Algemene Voorwaarden of binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de Algemene Voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 15 Overig

 1. Frisse Site zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een Overeenkomst verstrekt is aan Frisse Site
 2. Wanneer Frisse Site bemiddelt bij webhosting voor een Opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Frisse Site is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een Overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Frisse Site zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Frisse Site is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Frisse Site zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor Opdrachtgever afgeleverde website.
 5. Frisse Site is gevestigd en geregistreerd in Nederland. Prijzen zijn excl. BTW.